Jdi na obsah Jdi na menu
 


vnitřní řád ŠJ

13. 9. 2019

    

 

                                                                                                           

Školní jídelna se řídí vyhláškou  o školním stravování č.107/2005Sb., vyhláškou o závodním stravování č.84/2005 Sb.  a hygienickými předpisy – vyhláška č.137/2004 Sb a š.852/2004 Sb.

Vyhláška o společném stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ u vedoucí stravování.

 

KONTAKT

Vedoucí  stravování Hana Krátká 604971635

Telefon: školní jídelna  ZŠ   465641551

               školní jídelna MŠ  465642644

 

STRAVNÉ

Stravné se platí v hotovosti  vždy  1. pracovní den v měsíci, přesné datum je včas uvedeno na nástěnce  školní jídelny a na internetových stránkách školy.

Strávníci si mohou platit obědy: od 7,00 – 8,00 hod v kanceláři ZŠ

                                                     od 8,15 hod do 11,30 hod. v kanceláři MŠ

                                                     od 12,15 hod do 15,30 ho v kanceláři MS

VÝŠE STRAVNÉHO 

  MŠ    3 – 6 let celodenní

            30,--Kč

  MŠ    7 - 10 let celodenní

            33,--Kč 

  ZŠ    7 – 10 let

            22,--Kč

  ZŠ  11 – 14 let

            25,--Kč

  DOSPĚLÍ

            31,--Kč

  VEŘEJNOST

            58,--Kč       

 

               

                    

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, dle vyhlášky č.107/2008 Sb.. 

(školní rok je počítán od září – srpna)

 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK

Oběd na následující den je možné přihlásit nebo odhlásit DEN PŘEDEM            do 12,00 hod.

Odhlášky se uvádějí od - do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny

a strávník je povinen je zaplatit.

NEMOC je nutné odhlásit . Dítě nemá v době nemoci nárok na oběd . Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlonosiče. Pokud si v době nemoci zákonný zástupce odebírá obědy, musí doplatit věcnou a mzdovou režii.

 Pokud tuto skutečnost poruší, může vedoucí stravování požadovat doplacení i se zpětnou platností

 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Je vždy vyvěšen na nástěnce, kde jsou také další informace týkající se stravování.

Při sestavování  jídelníčku se řídíme zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle  vyhlášky č. 107/2008 Sb. U jídelního  lístku evidujeme alergeny podle směrnice 1169/2011 EU.

Změna jídelníčku vyhrazena.

 

 PRÁVA ŽÁKŮ

 Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve zdravém životním 

 prostředí.

 Žáci mají právo na informace týkající se školního stravování.

 Žáci mají právo vznášet připomínky k nedostatkům stravy u vedoucí ŠJ.

 Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před

  fyzickým nebo psychickým násilím.

  POVINNOSTI ŽÁKŮ

  Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád a ostatní předpisy a pokyny k ochraně zdraví   

  a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

  Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování.

  Žáci jsou povinni řídit se pokyny dohledu ve školní jídelně a dalších

  oprávněných osob.

PRÁVA ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

  Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u 

  vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy

  Odhlásit své dítě ze stravování ve ŠJ, a to i v průběhu školního roku

 POVINOSTI ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

   Zákonný zástupce je povinen seznámit se s vnitřním řádem šj.

   Zákonný zástupce je povinen aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování.

   V době nemoci  neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování

   obědů.

  Uhradit včas stanovený poplatek za stravu ve šj.

  ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

 Žáci používají majetek ve školní jídelně pouze v souvislosti se školním stravováním.

 Žáci jsou ve školní jídelně povinni udržovat pořádek a nepoškozovat její majetek.

 Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku vedoucí ŠJ.

 Škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je

 povinen jeho zákonný zástupce v plné výši uhradit.

 

 

    Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 Vypracovala:                                                                             Schválila:

 vedoucí stravování                                                               ředitelka školy

 Hana Krátká                                                                         Eva Maňková