Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád ZŠ

1. 9. 2008

Základní škola a mateřská škola Bystřec

Bystřec 87, 56154 Bystřec        tel:465642632 e-mail:zs@bystrec.cz

 

 

 

 

Školní řád

 

Č.j.:   13/2017                                                    Spisový znak:   A 10

                                                                             

                                                                             Skartační znak:  A/5

 

 

 

Platnost: od 1.září 2017

 

 

 

Projednán pedagogickou radou dne: 28.8.2017 

Schválen školskou radou dne: 29.8.2017

 

 

Vypracovala: Eva Maňková

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici, která je součástí organizačního řádu školy.

Část určená pro pedagogické zaměstnance upřesňuje některá ustanovení organizačního řádu školy a pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení- podle §306, odst.5 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které s uskutečňují mimo budovu školy. Školní řád upravuje:

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (§30 odst.1 písm. a školského zákona).
 • Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§30 odst.1 písm. a školského zákona).
 • Provoz a vnitřní režim školy (§30 odst.1 pism. b školského zákona)
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§30 odst.1 písm. c školského zákona).
 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§30 odst.1 písm. d školského zákona).
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§30 odst.2 školského zákona).
 • Podmínky ukládání výchovných opatření (§31 školského zákona).
 • Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§22 odst.3 písm. d, §50 odst.1 školského zákona).
 • Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§22 odst.1 písm. b, §30 odst.3 školského zákona).

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

1.    Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky    4

1.1    Práva a povinnosti žáků    4

1.1.1    Žáci mají právo    4

1.1.2    Žáci jsou povinni    5

1.1.3    Ve škole je zakázáno    5

1.1.4    Uvolňování žáka z výuky    6

1.2    Práva a povinnosti zákonných zástupců    7

1.2.1    Zákonní zástupci mají právo na    7

1.2.2    Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni     8

1.2.3    Spolupráce pedagogických pracovníků a zákonných zástupců    9

2.    Provoz a vnitřní režim školy    9

2.1    Režim činnosti ve škole    9

2.2    Režim školní jídelny    11

2.3    Režim při akcích mimo školu    12

3.    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí    13

4.    Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků    14

5.    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů    15

6.    Závěrečná ustanovení    15

1.    Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

1.1    PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů

 

1.1.1    Žáci mají právo:

 

1.    na vzdělávání a školské služby podle školského zákona

2.  na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace

3.  na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích

4.    být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a znát kritéria hodnocení a klasifikace

5.    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní či písemná forma, své podněty žák podává třídnímu učiteli nebo vedení školy

4.    na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

5.    na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj

6.    na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,

7.  na seznámení se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a  činnosti ve škole

8.  požádat o pomoc vyučujícího v případě nejasností v učivu

9.  na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy

10.na svobodu ve výběru kamarádů a na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny

11.na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny

12.na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku

 

 

1.1.2.    Žáci jsou povinni:

 

1.    řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat a systematicky se připravovat na vyučování

2.    dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

3.    chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržovat školní řád školy a řády odborných učeben, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob      

4.    chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou, účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se může vždy ke konci pololetí      

5.    chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, mít podle pokynů vyučujících vhodné oblečení na tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, praktické činnosti a sportovní akce     

6.    zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů      

7.    nosit do školy každý den žákovskou knížku, zacházet s ní šetrně a pravidelně ji předkládat zákonným zástupcům

 

1.1.3.    Ve škole je zakázáno:

1.    před ukončením vyučování opouštět školní budovu bez vědomí vyučujících, v době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem      

2.    dělat činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)      

3.    používat mobilní telefony, MP3 a jiná zvuková či obrazová zařízení při vyučovacích hodinách, neřekne-li pedagog jinak

4.    mobilní telefon lze použít jedině o přestávkách se svolením učitele, 

5.    pořizovat jakékoliv nahrávky (video, foto, audio) bez svolení pedagoga, za ztrátu a krádež telefonu nenese škola zodpovědnost a pojišťovna škodu nehradí 

6.    nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob

7. Otevirat vchody cizím osobám a vpouštět je do budovy školy

8.  Přinášet, mít v držení, nabízet, prodávat a zneužívat návykové látky /tabák, alkohol…apod/ a totéž při akcích pořádaných školou

9. používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých, vulgárních slov, urážek a fyzického násilí, toto se vždy považuje za hrubé porušení školního řádu

 

1.1.4.    Uvolňování žáka z výuky:

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:

 

1.    Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. O uvolnění žáka na dva a více dní rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. O uvolnění je třeba požádat alespoň týden před plánovanou nepřítomností žáka.

2.    Žák, který již přišel do školy, je uvolněn pouze na základě písemné žádosti nebo si jej musí zákonný zástupce vyzvednout osobně.

3.    Ředitel školy může ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce z části  vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova uvolní ředitel žáka na základě doporučení lékaře. Na první a poslední hodinu může být žák uvolněn bez náhrady.

4.    Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo může povolit vzdělávání podle individuálního plánu podle § 18 Školského zákona. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

 

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

 • napomenutí třídního učitele
 • důtku třídního učitele
 • důtku ředitele školy

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 

1.2    PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

1.2.1    Zákonní zástupci  mají právo na:

 

1.    svobodnou volbu školy pro své dítě

2.    informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole

3.    informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

4.    nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy

5.    právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona

6.    na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

7.    u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení

8.    volit a být voleni do školské rady

9.    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka 

10.    požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka

11.    požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu

12.na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy

 

 

1.2.2.    Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni :

 

1.    zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení

2.    na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka

3.    informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn

4.    dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem:

 • v případě nepřítomnosti žáka ve škole doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka- osobně, písemně, el. poštou nebo telefonicky
 • po návratu do školy doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování písemně v žákovské knížce či v notýsku s podpisem zákonného zástupce, omluvenku je potřeba předložit nejpozději do 2 dnů po skončení absence
 • Předem známou nepřítomnost žáka omluvit před jejím započetím

5.    oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích

6.    zajistit náhradu škody při svévolném poškození školního majetku žákem po dohodě s třídním učitelem nebo ředitelem školy

7. řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

 

1.2.3    SPOLUPRÁCE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

1.    učitelé spolupracují se Školskou radou

2.    zákonní zástupci své návrhy směřující ke zlepšení vzdělávání podávají vedení školy nebo Školské radě buď přímo nebo prostřednictvím zástupců Školské rady

3.    třídní učitel se zákonnými zástupci žáků řeší zdravotní, výchovnou a výukovou problematiku u žáků

4.    všichni učitelé jsou podle potřeby ve spojení se zákonnými zástupci žáků hlavně prostřednictvím týdenních plánů, kde je informují o dění ve škole

5.    před rodičovskou schůzkou zapíší předběžné hodnocení žáka ve všech hlavních předmětech

6.    všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem

7.    učitelé zapisují průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků do žákovské knížky či notýsku, aby byli zákonní zástupci žáků průběžně informováni o prospěchu a chování svého dítěte ve škole

8.    v případě závažných výchovných nebo výukových potíží žáka se konají jednání za účasti vedení školy, třídního učitele a zákonného zástupce, z jednání se pořizuje zápis

 

2.    Provoz a vnitřní režim školy      

 

2.1    Režim činnosti ve škole 

 

 1. Škola je otevřena od pondělí do pátku od 6.30 do 7.30 hodin pro děti, které navštěvují školní družinu. Pro ostatní žáky se otevírá v 7.45 – 8.00 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen ve vestibulu budovy a v jídelně školy.  
 2. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 14 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.. Rámcový vzdělávací program školy umožňuje pro žáky stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
 3. Organizace hodin a přestávek 
 4.  
 5. První přestávka je patnáctiminutová a dětí v jídelně svačí. Druhá přestávka je také patnáctiminutová a děti mohou jít do tělocvičny či na chodbu před třídu, kde hrají stolní fotbal či jiné hry. Ostatní přestávky jsou desetiminutové. 
 6. Polední přestávka je třicetiminutová. Žáci ji mohou trávit v určené třídě, kde je zajištěn dohled nebo mimo budovu dle výběru rodičů, kteří jsou osloveni na začátku školního roku. Dozor vykonává učitel, který má s nimi odpolední vyučování.
 7. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 
 8. Po příchodu do budovy se žáci přezouvají do vhodné obuvi. Z hygienických a bezpečnostních důvodů nesmí sloužit k přezutí sportovní obuv a tzv. crosky. Žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 
 9. Pokud žák používá k dopravě kolo, ukládá a uzamyká ho na určeném místě do stojanu na jízdní kola. Používá přilbu a řídí se pravidly bezpečnosti silničního provozu.
 10. Do tělocvičny vstupují žáci  jen ve sportovní obuvi se světlou podrážkou a řídí se řádem tělocvičny. Žákům není dovolen vstup do tělocvičny bez dohledu.
 11. V odborných učebnách se řídí řádem těchto učeben.
 12. Stěhování do odborných učeben:  
 • žáci odcházejí na výuku v odborné učebně vždy alespoň 2  minuty před začátkem   hodiny  
 • na výuku v odborných učebnách čekají žáci na chodbě před učebnou, dovnitř vstupují jen na pokyn učitele a za jeho přítomnosti

 

12.    Opouští-li učebnu, uklidí svá místa. Po skončení vyučování dají žáci židle na stolky a   odejdou pod dohledem vyučujícího do šatny. 

13.    Žáci nevstupují bez vyzvání do kanceláří, sborovny ani kabinetů

14.    Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci.  

15.    Při ztrátě věcí postupují žáci následovně:

 • žák musí ztrátu věcí okamžitě nahlásit učiteli (nepřípustné je, že minulý týden se mi    ztratilo)
 • žák se pokusí o dohledání věcí
 • pokud je splněna podmínka spoluúčasti, pak škola oznámí událost pojišťovně 

16.    Nenastoupí-li vyučující do 5 minut od začátku hodiny do třídy, nahlásí tuto skutečnost  jeden zástupce ze třídy v ředitelně.

17.    Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných, jsou děleny třídy na skupiny,     vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

18.    Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30.  Při výuce cizího jazyka 24.

19.    Organizace práce ve školní družině je dána řádem školní družiny, se kterým jsou rodiče  zapsaných žáků seznamováni na začátku školního roku.

20.    Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování   školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

2.2.    Režim školní jídelny

 

 1. Ve školní jídelně se žáci řídí pravidly slušného chování, kulturního stolování a pokyny dohlížejících učitelů a zaměstnanců kuchyně. Dbají na hygienu a bezpečnost. Dodržují řád jídelny.
 2. Oběd se žákům vydává od 11.40 hodin do 13.00 hodin. Mimo dobu svačinek a výdeje obědů žáci do jídelny nevstupují. V případě nemoci může oběd vyzvednout první den nemoci zástupce žáka, v dalších dnech nemoci se oběd domů nevydává. 
 3. Prodej a odhlášení obědů se řídí pokyny vedoucí školní jídelny.

 

2.3     Režim při akcích mimo školu

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 
 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. Veškeré akce konané mimo areál školy musí být zaznamenány v třídní knize zároveň s poučením žáků o bezpečnosti.
 4. Při mimoškolních akcích, , kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací, která je doložitelná.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, sportovní akce, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Pro pořádání  mimoškolních akcí se zaměstnanci řídí pokynem ředitele školy k zajištění těchto akcí   
 6. Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí. 
 7. Za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
 8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení. 
 9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

3.    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.   
 2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.       
 3. Otevírat okna, manipulovat se žaluziemi, závěsy a osvětlením je možné jen na pokyn učitele. 
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga. 
 5. Při výuce v tělocvičně, učebně počítačů zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
 6. V celém areálu platí přísný zákaz používání jakýchkoliv návykových látek.
 7. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
 8. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob.  Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře dvou vchodů do budovy- hlavního vpředu a bočního ze šaten dětí.
 9. Žákům není dovoleno otevírat vchody cizím příchozím a vpouštět je do budovy.
 10. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 11. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.  
 12. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává školnice.     
 13. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 
 14. Pedag. zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 
 15. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů a název zdravotní pojišťovny. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem.
 16. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. Všichni zaměstnanci školy se v případě úrazu žáka či zaměstnance řídí metodickým návodem pro řešení školních  a pracovních úrazů .   
 17. Hlavní školní lékárna je na chodbě v 1. patře u vchodu do sborovny. Další lékárna je umístěna na chodbě u tělocvičny. Pro velké akce mimo školu slouží cestovní lékárnička, která je ve sborovně školy. Za vybavení lékárny odpovídá školnice školy, která kontroluje záruční dobu léků a zdravotního materiálu. 
 18. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek.  
 19. Žáci mají zakázáno v prostorách školy a jejím blízkém okolí a při činnostech organizovaných školou kouřit (zákaz se týká i elektronických cigaret), požívat alkoholické nápoje, energetické drinky a jiné zdraví škodlivé látky /drogy/ nebo je do školy nebo na školní akce přinášet.
 20. Žáci mají zakázáno nosit do školy nebo na akce organizované školou věci, které nejsou potřebné pro vyučování. Za porušení kázně zvlášť hrubým způsobem se považuje přinesení zbraně, drogy, alkoholu a tabákových výrobků (včetně elektronické cigarety)zábavné pyrotechniky a věcí nebezpečných zdraví či životu. 
 21. Žákům školy je zakázáno získávat a rozšiřovat jakékoliv informace podporující rasovou a jinou nesnášenlivost, ohrožující mravnost, návody na výrobu látek ohrožujících zdraví, bezpečnost apod.

 

4.    Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 

 

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem bude s rodiči projednána náprava.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. 
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.      
 4. Každý žák udržuje v pořádku své místo, nepoškozuje a šetří zařízení  třídy a školy. 
 5. Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice.  Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků jsou povinni učebnice vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.
 6. Všichni společně udržujeme pořádek , odpadky odhazujeme zásadně do určených odpadkových nádob. 

5.    Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

 1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

6.    Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.:12/2007 ze dne 29.8.2007. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9. 2014
 3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: 
 • vyvěšením v hale školy 
 • ve sborovně školy
 • na webových stránkách školy
 1. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 25.8.2014
 2. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli  v průběhu třídnických hodin na začátku školního roku. O seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. 
 3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.

 

V Bystřeci,dne 15.8.2017                                                  ……………………………………………………

                                                                                                Eva Maňková, ředitelka školy