Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva ZŠ 2007-08

8. 10. 2008

 

 
 
Základní škola a mateřská škola Bystřec,
okres Ústí nad Orlicí
 
 
 
 
 
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
 
Školní rok 2007/2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
(viz § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)
 
___________________________________________________________________________
 
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

 

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
 
 1. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)
 
 1. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
 
 1. Přehled pracovníků školy
 
 1. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 
 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně
 
 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 
 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 
 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 
 1. Základní údaje o hospodaření školy
 
 
 
 
 

 

1. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)
 
                                                   
 
 
Základní škola a mateřská škola Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
 
Právní forma:    příspěvková organizace
 
IČO:    75015617
 
 
 
Identifikátor právnické osoby - IZO: 650 046 528
 
Zřizovatel:  Obec Bystřec
 
Kontakt:
webová stránka školy:             www.zsamsbystrec.estranky.cz
e-mail:                                     zs@bystrec.cz
 
telefon:                                                + 420 465 642 634
 
adresa, sídlo:                                       ZŠ a MŠ  Bystřec 87, 561 54 Bystřec
 
ředitel školy - statutární orgán: Mgr. Eva Maňková
 
vedoucí učitelka MŠ :              Jana Vašíčková                      
 
 
Školská rada:
Zřízena dle § 167 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Zastupitelstva obce Bystřec ze dne 3.11. 2005 a na základě Volebního řádu vydaného obcí Bystřec.
Počet členů – 9, datum zřízení rady školy - 21.1. 2006.
 
 
Součásti školy:           mateřská škola – 2 oddělení, provoz  6,30 - 16,00 h
základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)
školní jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ, cizí strávníky
školní družina - 1 oddělení, provoz 11,45 - 15,00 h
 
 
 
Vzdělávací program:             Základní škola, č.j. 16847/96-2 ve 2.-5. ročníku
                                                            Školní vzdělávací program pro základní vzdělání –                 
                                                            Škola pro život
 
 

Výuka cizích jazyků:
 Anglický jazyk
 
Integrované děti:
 0
 

 
Charakteristika školního roku 2007/2008
 
 
Jsme malotřídní škola, která má 4 třídy.
Spojen byl 2. a 4. ročník
Školní družinu navštěvovalo 25 dětí.
Celkem bylo ve škole 63 dětí / k 30.9. 2007/.
   1. ročník          15 dítě
   2. ročník          10 dětí
   3. ročník          16 dětí
   4. ročník          10 dětí
   5. ročník          12 dětí
 
 
Další charakteristiky školy:
·        individuální přístup k dětem
·        hezky upravené  vyučovací prostory
·        klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem
·        moderní pomůcky a vybavení
·        zajištění pitného režimu
·        počítačová učebna
·        neomezený přístup na internet
·        vzdělávání dětí bez drog a šikanování
·        návštěvy divadla, knihovny, bazénu, domu dětí a mládeže
·        menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích problémů některých dětí)
·        vše pod jednou střechou – základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ
·        výuka cizích jazyků pro děti od MŠ
·        zapojení do projektu „Školní mléko“
 
Materiálně technické zajištění:
Škola se nachází ve dvou budovách.Základní škola a školní družina je ve staré budově čp. 87 a MŠ je v novější budově čp. 86 . Technicky je  ZŠ dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami.
V rámci projektu „Internet do škol“ (INDOŠ) je škola od září 2002  vybavena počítači propojenými do sítě. Škola je vybavena výukovými programy.
Všichni žáci i zaměstnanci mají   neomezený  přístup na internet.
Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola tělocvičnu a místní hřiště
 
2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
 
Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 
kapacita: 45 dětí
IZO: 107 589 125
 
 
Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 
kapacita: 90 žáků
IZO: 102 642 460
 
 
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 
kapacita: 25 žáků
IZO: 118 000 675
 
 
Školní jídelna  zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.
 
kapacita: 90 stravovaných
IZO: 102 930 163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Přehled pracovníků školy
 
 

Charakteristika pedagogického sboru:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci
Na základní škole působí tyto pedagogické pracovnice:
ředitelka: Mgr. Eva Maňková
učitelka: Mgr. Jitka Mikulová
učitelka: Mgr. Naděžda Purkertová
učitelka: Mgr. Petra Křivohlávková
vychovatelka: Jaroslava Poselová
učitelka: Markéta Tobišková
učitelka: Martina Mikmeková ,od února
 
V mateřské škole 3 pedagogické pracovnice:
vedoucí učitelka: Jana Vašíčková
učitelka MŠ: Hana Seidlmanová, od října Jana Krejsová
učitelka MŠ: Jana Kyralová
 
účetní: Ludmila Benešová
vedoucí ŠJ: Gabriela Vašíčková, od května Hana Krátká
školnice ZŠ: Anna Černohorská
školnice MŠ: Romana Uhrová , od října Vlasta Hrdinová
kuchařka ZŠ: Vlasta Janecká, od dubna Eva Hegerová
                       Vladislava Matějková
kuchařka MŠ: Marie Uhrová

 
 
 

Pedagogičtí zaměstnanci
celkem:
z toho kvalifikovaní:
ředitel školy
1
1
učitelka ZŠ
6
5
učitelky MŠ
3
3
vychovatelka ŠD
1
1
 
 
 
CELKEM úvazky:
8,18
---

 

Provozní zaměstnanci
 
---
vedoucí ŠJ
1
1
kuchařka
3
technicko- správní pracovníci
1
1
školnice ZŠ
1
 
školnice MŠ
1
 
CELKEM úvazky
5,8
---

 
 
 
                       
                       
 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 
 
Zápis žáků do 1. třídy:
 

Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí
Očekávaný počet tříd
navržen
skutečnost
13
3
3
10
1

 
Do 1. ročníku byli zapsáni:
 
 1. Černohorský Petr    čp. 328                        
 2. Hrdina Matouš        čp. 355
 3. Hrdinová Jana         čp. 358
 4. Hubálek Adam        čp. 447
 5. Jandejsek Jakub      čp.   69
 6. Jedlička Matouš      čp.   90
 7. Jelínek Daniel         čp.   39
 8. Machačná Sabina    čp. 431
 9. Pouková Tereza      čp.   97
 10. Vorlická Kristýna   čp.   54
 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
 
 
Prospěch žáků (stav k 30.6.2008):

Počet žáků celkem
Prospělo s vyznamenáním
 
Prospělo
Neprospělo
Opravné zkoušky
Hodnoceno slovně
62
 
46
 
16
 
0
 
0
 
0
 
1.ročník 15
15
0
0
0
0
2. ročník 10
8
2
0
0
0
3. ročník 15
11
4
0
0
0
4. ročník 10
6
4
0
0
0
5. ročník 12
6
6
0
0
0

 
Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0
 
Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0
 
 
 
 
Chování žáků:

Snížený stupeň z chování:
Počet žáků
1. pololetí (stav k 31.1.2007)
2. pololetí (stav k 31.8.):
- z toho 2.stupeň
0
0
- z toho 3.stupeň
0
0

 
Docházka žáků:

Zameškané hodiny celkem
4607
- z toho neomluvené
0
1. ročník 
1234
2. ročník
748
3. ročník
1164
4. ročník
720
5. ročník
741
Průměr zameškaných hodin na 1 žáka za školní rok
 
74,3

 
Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ

 
celkem počet žáků
žáci, kteří přešli do jiné ZŠ
13
žáci, kteří přešli do SŠ
0

 
 
 
 
Přehled o docházce na náboženství: 
 

1. ročník
5
2. ročník
4
3. ročník
8
4. ročník
5
5. ročník
4
Celkem
26

 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 
Vzdělávání v oblastech:
 
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti  RVP
 • Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují
 

Počet kurzů
16
Počet účastníků
6

 
Mateřská škola:
Vašíčková Jana:   Ředitelská poradna – Ústí nad O.
                             Drátkování – Ústí nad O.
Krejsová Jana:      Náměty pro MŠ – Ústí nad O.
                             Kutilské dílny – Ústí nad O.    
 
Kyralová Jana:     Pohybová školička – Ústí nad O.
                             Volná hra- Ústí nad O.
 
 
 
Základní škola:         
Maňková Eva: Jak vést lidi- PAU Praha / třídenní školení/
                         Práce s programem-Bakalář- Svitavy
                         Komunikace v řízení škol – Přerov /dvoudenní školení/
                         Vlastní hodnocení školy - Svobodníková- Ústí nad Orlicí
                         Výtvarné dílny- velikonoce – Matoušová- Ústí nad Orlicí
                         Efektivní metody výuky ČJ- Mühlhauserová- Ústí nad Orlicí
                         Školení pro vedoucí pracovníky-SEČ /dvoudenní/
 
Mikulová Jitka: Skupinová práce krok za krokem- /dvoudenní/- V. Krejčová
                           Kreativní hodiny cizích jazyků – Eisseltová- Ústí nad Orlicí
 
Purkertová Naďa: Výtvarná výchova v RVP- Svobodníková- Ústí nad Orlicí
 
Křivohlávková Petra: 0
 
Pöselová Jaroslava: 0
 
                                  
SIPVZ – Z: Mikulová J., Maňková E., Křivohlávková P.
                 P: E. Maňková, P. Křivohlávková , J. Mikulová
                 P1 : E. Maňková, P. Křivohlávková
                 Ps: E. Maňková     
 
 
 
7. Základní údaje o hospodaření školy
 
Příjmy
 
Státní rozpočet – dotace na krytí přímých
vzdělávacích nákladů                                               4 094 000,-   Kč
Účelová dotace od státu SIPVZ – P III                         13 500,-   Kč
Dotace od zřizovatele na provoz                                 760 000,-   Kč
Poplatky v mateřské škole                                             14 065,-   Kč
Příjem ze stravného                                                     389 305,50 Kč
Úroky z účtů                                                                       576,91 Kč
Dar pro přírodovědecký kroužek                                    6 000,-    Kč
 
Celkové příjmy                                                        5 277 447,41 Kč
 
 
Výdaje
 
Jednotlivé výdaje z obecního rozpočtu a ze státního rozpočtu jsou uvedeny v přílohách výroční zprávy. Podrobnější zpracování je k dispozici v rozvaze, příloze, výkazu zisku a ztráty a v hlavní knize.
 
Stav běžného účtu k 31. 12. 2007                             435 978,42 Kč
Stav účtu FKSP k 31. 12. 2007                                   11 646,14 Kč
 
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2007                       139 439,17 Kč 
Stav fondu reprodukce k 31. 12. 2007                        11 646,14 Kč
 
 
Informace o kontrolní činnosti
V roce 2007 byla třikrát provedena průběžná finanční kontrola finančním výborem obce. Po ukončení roku byla provedena následná finanční kontrola.
 
 
Zpráva obsahuje 3 přílohy
-čerpání státního rozpočtu
-čerpání obecního rozpočtu
-hospodářská činnost
 
 
 
Bystřec 3. 7. 2008
 
                                                                                                   Mgr. Eva Maňková
                                                                                                            ředitelka