Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2016/17

5. 11. 2017

 

Základní škola a mateřská škola Bystřec

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

 

Školní rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

(viz § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

 

___________________________________________________________________________

 

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:

 

 1. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)

 

 1. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

 

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

 1. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

 1. Základní údaje o hospodaření školy

 

 1. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

 1. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání  v rámci celoživotního učení

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných  projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

 

 1. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími        

partnery při plnění úkolů ve vzdělání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Charakteristika školy

 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Výchovně vzdělávací cíle vyplývají z postavení základní školy ve školském systému. Prvořadým úkolem školy je plnění povinné školní docházky a příprava žáků ke studiu na druhém stupni ZŠ a dále na středních a učňovských školách. Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

Základní škola je  malotřídní škola, která má 4 třídy.

Spojen byl 2. a 3. ročník

Školní družinu navštěvovalo 28 žáků

Celkem bylo ve škole 57 žáků / k 30.9.  2016/. Povolena výjimka z počtu žáků obcí Bystřec.

•    1. ročník        20 

•    2. ročník          7

•    3. ročník          9

•    4. ročník        13

•    5. ročník          8

 

 

Další charakteristiky školy: 

 • individuální přístup k dětem
 • moderně upravené  vyučovací prostory 
 • moderní pomůcky a vybavení 
 • zajištění pitného režimu  
 • neomezený přístup na internet
 • vzdělávání dětí bez drog a šikany
 • návštěvy kulturních představení, knihoven, bazénu, dopravního hřiště, planetária
 • menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích problémů některých dětí)
 • vše pod jednou střechou –vzdělávání v MŠ, základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ
 • zapojení do projektu „Školní mléko“, „Ovoce do škol“

 

 

 

Materiálně technické zajištění:

Škola se nachází  ve dvou budovách. Základní škola a školní družina je ve staré budově čp. 87 a MŠ je v novější budově čp. 86 . Technicky je   ZŠ dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami.

Škola je vybavena  20 počítači s výukovými programy a 4 tablety

V rámci projektu EU- peníze do škol je v každé třídě interaktivní tabule.

Cizí jazyk je vyučován v učebně angličtiny.

Všichni žáci i zaměstnanci mají   neomezený  přístup na internet. 

Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola tělocvičnu a místní hřiště. Na podzim 2014 byla vyměněna krytina střechy, okna a  celá budova byla zateplena. Bylo nainstalováno tepelné čerpadlo. Byla provedena úprava školní zahrady a rekonstrukce chodníku.

 

Stravování

Žákům a zaměstnancům školy je umožněno stravování ve školní jídelně umístěné v budově školy. Jídlo splňující zásady zdravé výživy je zajišťováno ve školní kuchyni. Školní jídelna vaří asi 90 jídel denně pro žáky a pedagogy základní školy a cizí strávníky. Nápoje dodává školní jídelna v době přestávky na svačinu a v době školního oběda. 

    

 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

 

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 50 dětí

IZO: 107 589 125

 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 90 žáků

IZO: 102 642 460

 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111  zákona č. 561/2004 Sb.,

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 30 žáků

IZO: 118 000 675

 

 

Školní jídelna  zabezpečuje školní  stravování dětí v souladu s § 119  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 140 stravovaných 

IZO: 102 930 163

 

 

 

 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

 

 

 

 

Učební plán – BYSTRÁ ŠKOLA

 

 

 

 

 

Pavla Foglová- 5. ročník

 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

Zápis žáků do 1. třídy:

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

 

 

 

Prospěch žáků (stav k 31.1. 2017  /k 30.6.2017 ):

 

 

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0

 

 

 

 

Chování žáků:

 

 

 

Docházka žáků:

 

 

 

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ

 

 

 

 

 

Přehled o docházce na náboženství:  

 

 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

V rámci MPP spolupracovaly učitelky, učitelky mateřské školy, vedení školy, vychovatelka ŠD. 

Odborná spolupráce: PPP Ústí nad Orlicí, Kamínek, SPC Šumperk

          Škola se snažila o využívání volného času  žáků školy. Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky:

 • kroužek sportovní 2x
 • myslivecký kroužek
 • šití
 • deskové hry

         S MPP  byli seznamováni rodiče při třídních schůzkách, pedagogičtí pracovníci se podílejí na jeho vypracování v rámci prevence ve svých předmětech a třídnických hodinách. S celým MPP byli pracovníci ZŠ a MŠ seznámeni na pedagogických radách. Dále jsou seznámeni i s důležitými dokumenty, které se týkají primární prevence sociálně patologických jevů ( dokumenty vydané MŠMT, Policií ČR apod.).

 

Plán práce:

Září – listopad:

-    spolupráce na tvorbě MPP

-    seznámení žáků se školním řádem – třídní učitelé

-    neformální rozhovory s žáky na téma drogy, alkoholismus, kouření  - průběžně

-    

Prosinec – leden:

-    volnočasové aktivity dětí – sledování trávení volného času u dětí 

-    setkání s dětmi ze Speciální školy v Lanškrouně

-    výroba dárků pro děti ze Spec. školy

-    rozsvěcení obecního stromečku aneb Mikuláši, kde jsi ?

-    příprava vystoupení žáků před Vánocemi – vánoční besídky 

Únor -  červen

-         sociální hry - obhajoba vlastního názoru

-         setkání s dětmi ze Speciální školy v Lanškrouně

-         návštěva vystoupení žáků ZUŠ v Jablonném, kam patří i naši žáci

-         reprezentace školy na různých soutěžích v okolí

-         celoškolní velikonoční projekt,  Den Země, 

-         v závěru roku zhodnocení práce za uplynulý školní rok

-         hodnocení MPP

-         doplnění MPP o aktivity, které se uskutečnily, či o návrhy na další školní rok

-         

Během školního roku získávali žáci informace a návyky a dovednosti z různých oblastí prevence. Důraz byl kladen zejména  na komunikační dovednosti, vytváření pozitivního prostředí i myšlení.

      Metody práce: komunitní kruh

                             skupinová práce

                             společné rituály

                             celoškolní projekty

 

 

Vzdělávání v oblastech: 

 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení
 • Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují

 

 

 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Soutěže:

 

Květen- Myslivecká soutěž  

              Soutěž v Anglickém jazyce- Dolní Čermná  -1. místo 

  6.6.- vybíjená  v Jamném /O              

13.6.- Poznávání rostlin- školní kolo soutěže          

16.6.- výbijená ZŠ Výprachtice, H. Čermná a Bystřec- vybíjená mezi 5. ročníky

14.6.- Atletické přebory v Borku

20.6.- Školní kolo dopravní soutěže 

28.6.- hudební soutěž- DO-RE-MI

 

Školní výlet: Exkurze PROBIO ve Starém Městě, Dolní Morava

Divadelní představení, exkurze akce  a jiné:

Světélkování -26.10.2016

Slavnostní rozsvěcení obecního stromečku- vystoupení žáků ZŠ-5.12.2016

Vánoční vystoupení ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Vánoční besídky pro rodiče- 21.12.2016

Návštěva Speciální školy v La -2.12.2016

Preventivní program- Ekoprogram- Tonda třídí odpad  20.10.2016

Taneční vystoupení pro důchodce- 20.1.2017

 

Plavání – únor- duben

Lyžařský výcvik 1. ročníku- 2.1-6.1.2017

Návštěva kulturních představení KC v Jablonném nad Orlicí dle nabídky

Divadelní představení v MŠ pro 1. ročník- 4 x představení

Návštěva policie-17.6.2017

 

Projekty:

Ovocný a zeleninový den z doprovodného programu „Ovoce do škol“

Den duchů

Slavnost Slabikáře

Rozsvěcení vánočního stromečku ve škole

Čertovský den

Vánoční projekt

Velikonoční projekt

Den Země- ekoprojekt

Čarodějnický den

Dopravní výchova- jsem chodec a cyklista

Zdravé zuby

 

 

Česká školní inspekce školu v tomto školním roce nenavštívila.

 

 

 

Viz příloha – hospodaření školy za rok 2016

 

 

 

ZŠ a MŠ nebyla zapojena tento rok do mezinárodního projektu

 

 

Žádný zaměstnanec nebyl zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

 

Naše škola je zapojena do projektu Zdravé zuby, Školní mléko, Ovoce do škol, EU- peníze školám-výzva 56

 

Jsme také zapojeni jako partnerská škola do projektu Cizí jazyky hrou- v ZŠ Dolní Čermná

 

 

 

Naše škola nemá odborovou organizaci. 

Úzce spolupracuje s obecním úřadem. Každoročně pořádá spolu s OÚ v Bystřeci  Den Země a Den dětí. Letos žáci prováděli úklid v okolí školy i ve vesnici. Den dětí proběhl v duchu pohádky Dědeček měnil až vyměnil.. Také se scházíme s představiteli obce neformálně při sportovních akcích- bowling v Jablonném nad Orlicí, opékání kuřat na Den učitelů a závěr školního roku.

Škola také spolupracuje s Mysliveckým sdružením / sběr lesních plodů, přednáška, pomoc při zabezpečení Dne dětí /, Sokolem /kroužky/ a SDH v obci.

 

 

 

 

 

 

 

V Bystřeci, dne 20.8.2017                                                      Eva Maňková, řed. školy