Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva školní rok 2010-11

8. 10. 2012

 1. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)

 

                                                   

 

 

Základní škola a mateřská škola Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

 

Právní forma: příspěvková organizace

 

IČO:    75015617

 

 

 

Identifikátor právnické osoby - IZO: 650 046 528

 

Zřizovatel:   Obec  Bystřec

 

Kontakt:

webová stránka školy:                       www.zsamsbystrec.estranky.cz

e-mail:                                                zs@bystrec.cz

 

telefon:                                               + 420 465 642 634

 

adresa, sídlo:                                      ZŠ a MŠ  Bystřec 87, 561 54 Bystřec

 

ředitel školy - statutární orgán:          Mgr. Eva Maňková

 

vedoucí učitelka MŠ :                        Jana Vašíčková                     

 

 

Školská rada:

Zřízena dle § 167 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Zastupitelstva obce Bystřec ze dne 3.11. 2005 a na základě Volebního řádu vydaného obcí Bystřec.

Počet členů – 9, datum zřízení rady školy - 21.1. 2006.

 

 

Součásti školy:           mateřská škola – 2 oddělení, provoz  6,30 - 16,00 h

základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)

školní jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ, cizí strávníky

školní družina - 1 oddělení, provoz 11,45 - 15,00 h

 

 

 

Vzdělávací program:                       Základní škola, č.j. 16847/96-2  v 5. ročníku

                                                            Školní vzdělávací program pro základní vzdělání –                 

                                                            Škola pro život – v 1. - 4. ročníku

 

 

Výuka cizích jazyků:

  Anglický jazyk

 

Integrované děti:

  0

 

 

Charakteristika školního roku 2010/2011

 

 

Jsme malotřídní škola, která má 4 třídy.

Spojen byl 2. a 4. ročník

Školní družinu navštěvovalo 25 dětí.

Celkem bylo ve škole 62 dětí / k 30.9.  2010/.

•    1. ročník          14 dětí

•    2. ročník          13 dětí

•    3. ročník            8 dětí

•    4. ročník          16 dětí

•    5. ročník          11 dětí

 

 

Další charakteristiky školy:

·         individuální přístup k dětem

·         hezky upravené  vyučovací prostory

·         klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem

·         moderní pomůcky a vybavení

·         zajištění pitného režimu

·         počítačová učebna

·         neomezený přístup na internet

·         vzdělávání dětí bez drog a šikanování

·         návštěvy divadla, knihovny, bazénu, domu dětí a mládeže

·         menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích problémů některých dětí)

·         vše pod jednou střechou – základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ

·         výuka cizích jazyků pro děti od MŠ

·         zapojení do projektu „Školní mléko“

 

Materiálně technické zajištění:

Škola se nachází  ve dvou budovách. Základní škola a školní družina je ve staré budově čp. 87 a MŠ je v novější budově čp. 86 . Technicky je   ZŠ dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami.

V rámci projektu „Internet do škol“ (INDOŠ) je škola od září 2002  vybavena počítači propojenými do sítě. Škola je vybavena výukovými programy.

Všichni žáci i zaměstnanci mají   neomezený  přístup na internet.

Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola tělocvičnu a místní hřiště.

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 45 dětí

IZO: 107 589 125

 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 90 žáků

IZO: 102 642 460

 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111  zákona č. 561/2004 Sb.,

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 25 žáků

IZO: 118 000 675

 

 

Školní jídelna  zabezpečuje školní  stravování dětí v souladu s § 119  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 135 stravovaných

IZO: 102 930 163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

 

Charakteristika pedagogického sboru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

Na  základní škole působily tyto pedagogické pracovnice:

ředitelka: Mgr. Eva Maňková

učitelka: Mgr. Jitka Mikulová

učitelka: Mgr. Naděžda Purkertová

učitelka: Mgr. Martina Teichmannová

vychovatelka: Jaroslava Poselová

učitelka: Mgr. Martina Hrdinová

 

V mateřské škole 3 pedagogické pracovnice:

vedoucí učitelka: Jana Vašíčková

učitelka MŠ: Blanka Matějková

učitelka MŠ: Jana Kyralová

 

účetní: Ludmila Benešová

vedoucí ŠJ: Věra Černohorská

školnice ZŠ: Marie Vaníčková

školnice MŠ: Vlasta Hrdinová

kuchařka ZŠ: Eva Hegerová

                       Renata Vaníčková

kuchařka MŠ: Marie Uhrová

 

 

 

Pedagogičtí zaměstnanci

celkem:

z toho kvalifikovaní:

ředitel školy

1

1

učitelka ZŠ

5

5

učitelky MŠ

3

3

vychovatelka ŠD

1

1

 

 

 

CELKEM úvazky:

8,45

---

 

Provozní zaměstnanci

 

---

vedoucí ŠJ

1

1

kuchařka

3

technicko- správní pracovníci

1

1

školnice ZŠ

1

 

školnice MŠ

1

 

CELKEM úvazky

4,9 / 1,3  nestátní

---

 

 

 

                       

                       

 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

 

Zápis žáků do 1. třídy:

 

Počet dětí u zápisu

Počet odkladů ŠD

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

navržen

skutečnost

18

3

3

15

1

 

Do 1. ročníku byli zapsáni:

 

1.  Černohorská Daniela

č.p.   92

 2.  Franková Eliška

č.p. 183

 3.  Hrdina  Tomáš

č.p  358

 4.  Hrdinová Adéla

č.p  238

 5.  Hrdinová Denisa

č.p  315

 6.  Hrdinová Veronika

č.p  355

 7.  Hricinová Jana

č.p    42

 8.  Kopecká Karolína

č.p  289

 9.  Kopecký Dominik

č.p  289

10. Kopecký Tomáš

č.p  289

11. Mikmeková Amálie

č.p  443

12. Pecháčková Eliška

č.p  309

13. Stránský Jakub

č.p  142

14. Tomeš Tobias

č.p.   87

15. Vaníček Michal

č.p. 348

16. Barbora Barnetová

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

 

 

Prospěch žáků (stav k 30.6.2011):

Počet žáků celkem

Prospělo s vyznamenáním

 

Prospělo

Neprospělo

Opravné zkoušky

Hodnoceno slovně

62

 

47

 

15

 

0

 

0

 

1

 

1.ročník  14

13

1

0

0

0

2.ročník   13

11

2

0

0

1

3. ročník 8

3

5

0

0

0

4. ročník 16

14

2

0

0

0

5. ročník 11

6

5

0

0

0

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0

 

 

 

 

Chování žáků:

Snížený stupeň z chování:

Počet žáků

1. pololetí (stav k 31.1.2010)

2. pololetí (stav k 30.6.):

- z toho 2.stupeň

0

0

- z toho 3.stupeň

0

0

 

 

 

Docházka žáků:

Zameškané hodiny celkem

3497

- z toho neomluvené

0

1. ročník 

649

2. ročník

775

3. ročník

512

4. ročník

989

5. ročník

572

Průměr zameškaných hodin na 1 žáka za školní rok

56,4

 

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ

 

celkem počet žáků

žáci, kteří přešli do jiné ZŠ

11

žáci, kteří přešli do SŠ

0

 

 

 

 

Přehled o docházce na náboženství: 

 

1. ročník

2

2. ročník

4

3. ročník

2

4. ročník

6

5. ročník

4

Celkem

18