Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva školní rok 2011-12

8. 10. 2012

 . Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)

 

                                                   

 

 

Základní škola a mateřská škola Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

 

Právní forma: příspěvková organizace

 

IČO:    75015617

 

 

 

Identifikátor právnické osoby - IZO: 650 046 528

 

Zřizovatel:   Obec  Bystřec

 

Kontakt:

webová stránka školy:                       www.zsamsbystrec.estranky.cz

e-mail:                                                zs@bystrec.cz

 

telefon:                                               + 420 465 642 634

 

adresa, sídlo:                                      ZŠ a MŠ  Bystřec 87, 561 54 Bystřec

 

ředitel školy - statutární orgán:          Mgr. Eva Maňková

 

vedoucí učitelka MŠ :                        Jana Vašíčková                     

 

 

Školská rada:

Zřízena dle § 167 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Zastupitelstva obce Bystřec ze dne 3.11. 2005 a na základě Volebního řádu vydaného obcí Bystřec.

Počet členů – 9, datum zřízení rady školy - 21.1. 2006.

 

 

Součásti školy:           mateřská škola – 2 oddělení, provoz  6,30 - 16,00 h

základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)

školní jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ, cizí strávníky

školní družina - 1 oddělení, provoz od 6,30- 7,45 h a od 11,45 - 15,30 h

 

 

 

Vzdělávací program:                       Školní vzdělávací program pro základní vzdělání –                 

                                                            Škola pro život

Výuka cizích jazyků:

  Anglický jazyk

 

 

Integrované děti:

  1

 

 

Charakteristika školního roku 2011/2012

 

 

Jsme malotřídní škola, která má 4 třídy.

Spojen byl 3. a 4. ročník

Školní družinu navštěvovalo 25 dětí.

Celkem bylo ve škole 67 dětí / k 30.9.  2010/.

•    1. ročník          16 dětí

•    2. ročník          14 dětí

•    3. ročník          13 dětí

•    4. ročník          8 dětí

•    5. ročník          16 dětí

 

 

Další charakteristiky školy:

·         individuální přístup k dětem

·         hezky upravené  vyučovací prostory

·         klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem

·         moderní pomůcky a vybavení

·         zajištění pitného režimu

·         počítačová učebna

·         neomezený přístup na internet

·         vzdělávání dětí bez drog a šikanování

·         návštěvy divadla, knihovny, bazénu, domu dětí a mládeže

·         menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích problémů některých dětí)

·         vše pod jednou střechou – základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ

·         výuka cizích jazyků pro děti od MŠ

·         zapojení do projektu „Školní mléko“

 

Materiálně technické zajištění:

Škola se nachází  ve dvou budovách. Základní škola a školní družina je ve staré budově čp. 87 a MŠ je v novější budově čp. 86 . Technicky je   ZŠ dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami.

V rámci projektu „Internet do škol“ (INDOŠ) je škola od září 2002  vybavena počítači propojenými do sítě. Škola je vybavena výukovými programy.

Všichni žáci i zaměstnanci mají   neomezený  přístup na internet.

Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola tělocvičnu a místní hřiště.

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 45 dětí

IZO: 107 589 125

 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 90 žáků

IZO: 102 642 460

 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111  zákona č. 561/2004 Sb.,

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 25 žáků

IZO: 118 000 675

 

 

Školní jídelna  zabezpečuje školní  stravování dětí v souladu s § 119  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 135 stravovaných

IZO: 102 930 163

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

 

Charakteristika pedagogického sboru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

Na  základní škole působily tyto pedagogické pracovnice:

ředitelka: Mgr. Eva Maňková

učitelka: Mgr. Jitka Mikulová

učitelka: Mgr. Naděžda Purkertová

učitelka: Mgr. Martina Teichmannová

vychovatelka: Mgr.Vendula Krsková

 

V mateřské škole 3 pedagogické pracovnice:

vedoucí učitelka: Jana Vašíčková

učitelka MŠ: Jana Krejsová

učitelka MŠ: Jana Kyralová

 

 

účetní: Ludmila Benešová

vedoucí ŠJ: Věra Černohorská, od 1.2.12 Hana Krátká

školnice ZŠ: Marie Vaníčková

školnice MŠ: Vlasta Hrdinová

kuchařka ZŠ: Eva Hegerová, od 1.5. 12 Kateřina Vaníčková

                       Renata Vaníčková

kuchařka MŠ: Marie Uhrová

 

 

 

Pedagogičtí zaměstnanci

celkem:

z toho kvalifikovaní:

ředitel školy

1

1

učitelka ZŠ

5

5

učitelky MŠ

3

3

vychovatelka ŠD

1

1

 

 

 

CELKEM úvazky:

7,82 státní

---

 

Provozní zaměstnanci

 

---

vedoucí ŠJ

1

1

kuchařka

3

technicko- správní pracovníci

1

1

školnice ZŠ

1

1

školnice MŠ

1

1

CELKEM úvazky

4,7 / 1,6  nestátní

---

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Zápis žáků do 1. třídy:

Počet dětí u zápisu

Počet odkladů ŠD

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

navržen

skutečnost

10

1

1

9

1

 

Do 1. ročníku byli zapsáni:

 1. Cerula Daniel

 

 2. Hegerová Hana

 

 3. Hrdinová Vendula Lenka

 4. Kyllar David

 

 5. Kyllar Šimon

 

 6. Kyral Josef

 

 7. Machačná Aneta

 

 8. Roček Matěj

 

 9. Šustrová Veronika

 

Odklad:   Křivohlávek Milan

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

 

 

Prospěch žáků (stav k 30.6.2012):

Počet žáků celkem

Prospělo s vyznamenáním

 

Prospělo

Neprospělo

Opravné zkoušky

Hodnoceno slovně

67

 

 

 

 

0

 

1

 

1.ročník  16

16

0

0

0

1

2.ročník   14

12

2

0

0

0

3. ročník 13

10

3

0

0

0

4. ročník 8

5

3

0

0

0

5. ročník 16

12

4

0

0

0

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0

 

 

 

 

Chování žáků:

Snížený stupeň z chování:

Počet žáků

1. pololetí (stav k 31.1.2012)

2. pololetí (stav k 30.6.):

- z toho 2.stupeň

0

0

- z toho 3.stupeň

0

0

 

 

 

Docházka žáků:

Zameškané hodiny celkem

2860 za  celý rok

- z toho neomluvené

0

1. ročník 

526    / průměr 41,31 na žáka

2. ročník

661     / průměr 47,2 na žáka

3. ročník

455         /průměr 35 na žáka

4. ročník

  279     / průměr 34,87 na žáka

5. ročník

939   / průměr 58,68 na žáka

Průměr zameškaných hodin na 1 žáka za školní rok

42,68

 

 

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ

 

celkem počet žáků

žáci, kteří přešli do jiné ZŠ

16

žáci, kteří přešli do SŠ

1

 

 

 

 

Přehled o docházce na náboženství: 

 

1. ročník

6

2. ročník

3

3. ročník

6

4. ročník

2

5. ročník

6

Celkem

23

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

V rámci MPP spolupracovaly učitelky, učitelky mateřské školy, vedení školy, vychovatelka ŠD.

Odborná spolupráce: PPP Ústí nad Orlicí, Kamínek, SPC Šumperk

          Škola se snažila o využívání volného času  žáků školy. Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky:

-          kroužek anglického jazyka

-          přírodovědný a myslivecký kroužek

-          šikovné ručičky

-          orientální tance

         S MPP  byli seznamováni rodiče při třídních schůzkách, pedagogičtí pracovníci se podílejí na jeho vypracování v rámci prevence ve svých předmětech a třídnických hodinách. S celým MPP byli pracovníci ZŠ a MŠ seznámeni na pedagogických radách. Dále jsou seznámeni i s důležitými dokumenty, které se týkají primární prevence sociálně patologických jevů ( dokumenty vydané MŠMT, Policií ČR apod.).

Plán práce:

Září – listopad:

-    spolupráce na tvorbě MPP

-    seznámení žáků se školním řádem – třídní učitelé

-    neformální rozhovory s žáky na téma drogy, alkoholismus, kouření  - průběžně

-    návštěva Ekocentra Oucmanic- 3.-5. ročník

Prosinec – leden:

-    volnočasové aktivity dětí – sledování trávení volného času u dětí

-    setkání s dětmi ze Speciální školy v Lanškrouně

-    výroba dárků pro děti ze Spec. školy

-    rozsvěcení obecního stromečku aneb Mikuláši, kde jsi ?

-    příprava vystoupení žáků před Vánocemi – vánoční besídky 

Únor -  červen

-         sociální hry - obhajoba vlastního názoru

-         setkání s dětmi ze Speciální školy v Lanškrouně

-         návštěva vystoupení žáků ZUŠ v Jablonném, kam patří i naši žáci

-         reprezentace školy na různých soutěžích v okolí

-         celoškolní velikonoční projekt, Voda, Den Země,

-         v závěru roku zhodnocení práce za uplynulý školní rok

-         hodnocení MPP

-         doplnění MPP o aktivity, které se uskutečnily, či o návrhy na další školní rok

-         návštěva Oucmanic- 1. a 2. ročník

Během školního roku získávali žáci informace a návyky a dovednosti z různých oblastí prevence. Důraz byl kladen zejména  na komunikační dovednosti, vytváření pozitivního prostředí i myšlení.

      Metody práce: komunitní kruh

                             skupinová práce

                             společné rituály

                             celoškolní projekty