Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva školní rok 2012-13

19. 9. 2013

 I  . Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě)                                                  

 

Základní škola a mateřská škola Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

 

Právní forma: příspěvková organizace

 

IČO:    75015617

  

Identifikátor právnické osoby - IZO: 650 046 528

 

Zřizovatel:   Obec  Bystřec

 

Kontakt:

webová stránka školy:                       www.zsamsbystrec.estranky.cz

e-mail:                                                zs@bystrec.cz

 

telefon:                                               + 420 465 642 634

 

adresa, sídlo:                                      ZŠ a MŠ  Bystřec 87, 561 54 Bystřec

 

ředitel školy - statutární orgán:          Mgr. Eva Maňková

 

vedoucí učitelka MŠ :                        Jana Vašíčková                     

 

 

Školská rada:

Zřízena dle § 167 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Zastupitelstva obce Bystřec ze dne 3.11. 2005 a na základě Volebního řádu vydaného obcí Bystřec.

Počet členů – 9, datum zřízení rady školy - 21.1. 2006.

 

 

Součásti školy:           mateřská škola – 2 oddělení, provoz  6,30 - 16,00 h

základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník)

školní jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ, cizí strávníky

školní družina - 1 oddělení, provoz od 6,30- 7,45 h a od 11,45 - 15,30 h

 

 

 

Vzdělávací program:                       Školní vzdělávací program pro základní vzdělání –                 

                                                            Škola pro život

Výuka cizích jazyků:

  Anglický jazyk

 

 

Integrované děti: 1

 

Barbora Barnetová- 2. ročník

  1

 

 

Charakteristika školního roku 2012/2013

 

 

Jsme malotřídní škola, která má 4 třídy.

Spojen byl 4. a 5. ročník

Školní družinu navštěvovalo 25 dětí.

Celkem bylo ve škole 59 dětí / k 30.9.  2012/.

    1. ročník            9 dětí

    2. ročník          16 dětí

    3. ročník          13 dětí

    4. ročník          13 dětí

    5. ročník            8 dětí

 

 

 

 

Materiálně technické zajištění:

 

Škola se nachází  ve dvou budovách. Základní škola a školní družina je ve staré budově čp. 87 a MŠ je v novější budově čp. 86 . Technicky je   ZŠ dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami.

V rámci projektu „Internet do škol“ (INDOŠ) je škola od září 2002  vybavena počítači propojenými do sítě. Škola je vybavena výukovými programy.

V rámci projektu EU- peníze do škol je škola vybavena v každé třídě interaktivní tabulí.

Všichni žáci i zaměstnanci mají   neomezený  přístup na internet.

Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola tělocvičnu a místní hřiště.

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 45 dětí

IZO: 107 589 125

 

 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 90 žáků

IZO: 102 642 460

 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111  zákona č. 561/2004 Sb.,

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

a příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 25 žáků

IZO: 118 000 675

 

 

Školní jídelna  zabezpečuje školní  stravování dětí v souladu s § 119  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy.

 

kapacita: 135 stravovaných

IZO: 102 930 163

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

 

Charakteristika pedagogického sboru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci

Na  základní škole působily tyto pedagogické pracovnice:

ředitelka: Mgr. Eva Maňková

učitelka: Mgr. Jitka Mikulová

učitelka: Mgr. Naděžda Purkertová

učitelka: Mgr. Petra Křivohlávková

vychovatelka: Mgr.Jitka Šrámková

učitelka AJ: Markéta Špačková

 

V mateřské škole 3 pedagogické pracovnice:

vedoucí učitelka: Jana Vašíčková

učitelka MŠ: Jana Krejsová

učitelka MŠ: Jana Kyralová

 

 

účetní: Ludmila Benešová

vedoucí ŠJ: Hana Krátká

školnice ZŠ: Marie Vaníčková

školnice MŠ: Vlasta Hrdinová

kuchařka ZŠ: Kateřina Vaníčková

                       Renata Vaníčková

kuchařka MŠ: Marie Uhrová

 

 

 

Pedagogičtí zaměstnanci

celkem:

z toho kvalifikovaní:

ředitel školy

1

1

učitelka ZŠ

6

5

učitelky MŠ

3

3

vychovatelka ŠD

1

1

 

 

 

CELKEM úvazky:

8,18 státní

---

 

Provozní zaměstnanci

 

---

vedoucí ŠJ

1

1

kuchařka

3 

3

technicko- správní pracovníci

1

1

školnice ZŠ

1

1

školnice MŠ

1

1

CELKEM úvazky

4,7 / 1,6  nestátní

---

 

4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Zápis žáků do 1. třídy:

Počet dětí u zápisu

Počet odkladů ŠD

Očekávaný počet dětí

Očekávaný počet tříd

navržen

skutečnost

13

1

1

12

1

 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání

 

 

Prospěch žáků (stav k 30.6.2013):

Počet žáků celkem

Prospělo s vyznamenáním

 

Prospělo

Neprospělo

Opravné zkoušky

Hodnoceno slovně

60

 

 

 

 

0

 

1

 

1.ročník  9

9

0

0

0

0

2.ročník   17

15

1

0

0

1

3. ročník 13

11

2

0

0

0

4. ročník 13

8

5

0

0

0

5. ročník 8

1

7

0

0

0

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0

 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0

 

 

 

 

Chování žáků:

Snížený stupeň z chování:

Počet žáků

1. pololetí (stav k 31.1.2013)

2. pololetí (stav k 30.6.):

- z toho 2.stupeň

0

0

- z toho 3.stupeň

0

0

 

 

Docházka žáků:

Zameškané hodiny celkem

2737 za  celý rok

- z toho neomluvené

0

1. ročník 

277    / průměr 30,77 na žáka

2. ročník

772     / průměr 45,4 na žáka

3. ročník

524         /průměr 40,3 na žáka

4. ročník

  704     / průměr 54,15 na žáka

5. ročník

460   / průměr 57,5 na žáka

Průměr zameškaných hodin na 1 žáka za školní rok

45,616

 

 

Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ

 

celkem počet žáků

žáci, kteří přešli do jiné ZŠ

8

žáci, kteří přešli do SŠ

0

 

 

 

 

Přehled o docházce na náboženství: 

 

1. ročník

1

2. ročník

6

3. ročník

3

4. ročník

5

5. ročník

2

Celkem

17

  
 

Text zprávy je příliš dlouhý, další body jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.V Bystřeci, dne 1.8.2013                                                      Eva Maňková, řed. školy