Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva ZŠ - 2008-09

12. 1. 2011
1. Základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě) Základní škola a mateřská škola Bystřec, okres Ústí nad Orlicí Právní forma: příspěvková organizace IČO: 75015617 Identifikátor právnické osoby - IZO: 650 046 528 Zřizovatel: Obec Bystřec Kontakt: webová stránka školy: www.zsamsbystrec.estranky.cz e-mail: zs@bystrec.cz telefon: + 420 465 642 634 adresa, sídlo: ZŠ a MŠ Bystřec 87, 561 54 Bystřec ředitel školy - statutární orgán: Mgr. Eva Maňková vedoucí učitelka MŠ : Jana Vašíčková Školská rada: Zřízena dle § 167 a 169 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení Zastupitelstva obce Bystřec ze dne 3.11. 2005 a na základě Volebního řádu vydaného obcí Bystřec. Počet členů – 9, datum zřízení rady školy - 21.1. 2006. Součásti školy: mateřská škola – 2 oddělení, provoz 6,30 - 16,00 h základní škola – 1. stupeň ZŠ (1. – 5. ročník) školní jídelna – školní a závodní stravování pro ZŠ i MŠ, cizí strávníky školní družina - 1 oddělení, provoz 11,45 - 15,00 h Vzdělávací program: Základní škola, č.j. 16847/96-2 ve 3.-5. ročníku Školní vzdělávací program pro základní vzdělání – Škola pro život – v 1. a 2. ročníku Výuka cizích jazyků: Anglický jazyk Integrované děti: 0 Charakteristika školního roku 2008/2009 Jsme malotřídní škola, která má 4 třídy. Spojen byl 3. a 5. ročník Školní družinu navštěvovalo 25 dětí. Celkem bylo ve škole 60 dětí / k 30.9. 2008/. • 1. ročník 10 dětí • 2. ročník 15 dětí • 3. ročník 10 dětí • 4. ročník 15 dětí • 5. ročník 10 dětí Další charakteristiky školy: • individuální přístup k dětem • hezky upravené vyučovací prostory • klidný a laskavý, ale přesto náročný přístup k dětem • moderní pomůcky a vybavení • zajištění pitného režimu • počítačová učebna • neomezený přístup na internet • vzdělávání dětí bez drog a šikanování • návštěvy divadla, knihovny, bazénu, domu dětí a mládeže • menší počty žáků ve třídách (vhodné i pro nápravu výchovně-vzdělávacích problémů některých dětí) • vše pod jednou střechou – základní vzdělávání v ZŠ, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve ŠJ • výuka cizích jazyků pro děti od MŠ • zapojení do projektu „Školní mléko“ Materiálně technické zajištění: Škola se nachází ve dvou budovách.Základní škola a školní družina je ve staré budově čp. 87 a MŠ je v novější budově čp. 86 . Technicky je ZŠ dobře vybavena. Je také dostatečně zabezpečena moderními didaktickými pomůckami. V rámci projektu „Internet do škol“ (INDOŠ) je škola od září 2002 vybavena počítači propojenými do sítě. Škola je vybavena výukovými programy. Všichni žáci i zaměstnanci mají neomezený přístup na internet. Pro výuku tělesné a sportovní výchovy využívá škola tělocvičnu a místní hřiště 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti - právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 45 dětí IZO: 107 589 125 Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 90 žáků IZO: 102 642 460 Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 25 žáků IZO: 118 000 675 Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy. kapacita: 90 stravovaných IZO: 102 930 163 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Charakteristika pedagogického sboru: Nepedagogičtí zaměstnanci Na základní škole působí tyto pedagogické pracovnice: ředitelka: Mgr. Eva Maňková učitelka: Mgr. Jitka Mikulová učitelka: Mgr. Naděžda Purkertová učitelka: Mgr. Marta Mikmeková vychovatelka: Jaroslava Poselová učitelka: Markéta Tobišková V mateřské škole 3 pedagogické pracovnice: vedoucí učitelka: Jana Vašíčková učitelka MŠ: Jana Krejsová učitelka MŠ: Jana Kyralová účetní: Ludmila Benešová vedoucí ŠJ: Hana Krátká školnice ZŠ: Marie Vaníčková školnice MŠ: Vlasta Hrdinová kuchařka ZŠ: Eva Hegerová Renata Vaníčková kuchařka MŠ: Marie Uhrová Pedagogičtí zaměstnanci celkem: z toho kvalifikovaní: ředitel školy 1 1 učitelka ZŠ 5 5 učitelky MŠ 3 3 vychovatelka ŠD 1 1 CELKEM úvazky: 8,14 --- Provozní zaměstnanci --- vedoucí ŠJ 1 1 kuchařka 3 3 technicko- správní pracovníci 1 1 školnice ZŠ 1 školnice MŠ 1 CELKEM úvazky 5,3 / 1,0 nestátní --- 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis žáků do 1. třídy: Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd navržen skutečnost 16 1 1 15 1 Do 1. ročníku byli zapsáni: 1. Cerula Marián 2. Hrdina Jaroslav 3. Hricinová Adéla 4. Hricinová Michaela 5. Hricinová Pavla 6. Hubálková Adéla 7. Kulhánková Pavla 8. Kyral Vojtěch 9. Křivohlávková Kateřina 10. Matějková Vendula 11. Ročková Berenika 12. Ryšavý David 13. Tomeš Tomáš 14. Vaníček Petr 15. Voznický Filip 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Prospěch žáků (stav k 26.6.2009): Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky Hodnoceno slovně 60 46 14 0 0 0 1.ročník 10 10 0 0 0 0 2. ročník 15 15 0 0 0 0 3. ročník 10 8 2 0 0 0 4. ročník 15 9 6 0 0 0 5. ročník 10 4 6 0 0 0 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona (v zahraničí): 0 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle §41 školského zákona (individuální vzdělávání): 0 Chování žáků: Snížený stupeň z chování: Počet žáků 1. pololetí (stav k 31.1.2009) 2. pololetí (stav k 26.6.): - z toho 2.stupeň 0 0 - z toho 3.stupeň 0 0 Docházka žáků: Zameškané hodiny celkem 3752 - z toho neomluvené 0 1. ročník 599 2. ročník 995 3. ročník 631 4. ročník 1076 5. ročník 451 Průměr zameškaných hodin na 1 žáka za školní rok 62,5 Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ celkem počet žáků žáci, kteří přešli do jiné ZŠ 10 žáci, kteří přešli do SŠ 0 Přehled o docházce na náboženství: 1. ročník 2 2. ročník 6 3. ročník 4 4. ročník 8 5. ročník 3 Celkem 23 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci MPP spolupracovaly učitelky, učitelky mateřské školy, vedení školy, vychovatelka ŠD. Odborná spolupráce: PPP Ústí nad Orlicí Škola se snažila o využívání volného času žáků školy. Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky: - sportovní kroužek - výtvarný kroužek - kroužek anglického jazyka - přírodovědný kroužek - aerobik - flétnička - paličkování S MPP byli seznamováni rodiče při třídních schůzkách, pedagogičtí pracovníci se podílejí na jeho vypracování v rámci prevence ve svých předmětech a třídnických hodinách. S celým MPP byli pracovníci ZŠ a MŠ seznámeni na pedagogických radách. Dále jsou seznámeni i s důležitými dokumenty, které se týkají primární prevence sociálně patologických jevů ( dokumenty vydané MŠMT, Policií ČR apod.). Plán práce: Září – listopad: - spolupráce na tvorbě MPP - seznámení žáků se školním řádem – třídní učitelé - neformální rozhovory s žáky na téma drogy, alkoholismus, kouření - průběžně Prosinec – leden: - volnočasové aktivity dětí – sledování trávení volného času u dětí - sledování tradic školy - příprava vystoupení žáků před Vánocemi – vánoční besídky Únor - červen - sociální hry - obhajoba vlastního názoru - další akce aktuálně doplněny podle nabídky a finančních možností školy - reprezentace školy na různých soutěžích - v závěru roku zhodnocení práce za uplynulý školní rok - hodnocení MPP - doplnění MPP o aktivity, které se uskutečnily, či o návrhy na další školní rok Během školního roku získávali žáci informace a návyky a dovednosti z různých oblastí prevence. Důraz byl kladen zejména na komunikační dovednosti, vytváření pozitivního prostředí i myšlení. Metody práce: komunitní kruh skupinová práce společné rituály projekty 7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických zaměstnanců Vzdělávání v oblastech: • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti RVP • Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují Počet kurzů- školení 19 Počet účastníků 5 Jméno Název školení Maňková Eva Neobvyklé metody v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Dílny výtvarných technik Jak psát projekty Vlastní hodnocení školy Školní družina a ŠVP aneb Jak to tedy je? Dílny výtvarných technik - Závěsné velik.dekorace Soulad realizace ŠVP s RVP ZV Hodnocení pracovníků...... Řízení malotřídních škol Neobvyklé metody v hodinách českého jazyka Aktuální změny práv.předpisů Jitka Mikulová Poruchy v učení Hudební výchova ve ŠVP Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku- Hrajeme si v matematice Naďa Purkertová Činnostní učení ve výuce přírodovědy ve 4. - 5. ročníku- Jana Vašíčková Prvňák ano či ne? Kutilské dílny - Velikonoce Jana Krejsová Kutilské dílny – Den matek Eva Maňková